Šicí stroje - Jiří Pešek

INFORMAČNÍ CENÍK

INFORMAČNÍ CENÍK OPRAV A ÚDRŽBY ŠICÍCH STROJŮ

PLATNÝ OD 1.1.2021

OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ PRO DOMÁCNOST (Cena s DPH)

Při opravách expres nebo na počkání, může být po dohodě se zákazníkem k cenám účtován příplatek až 50%.

 1. Příjem stroje do opravy, předvedení a předání po opravě 100,–
 2. Zjištění závady 60,–
 3. Demontáž a montáž krytů stroje 130,–
 4. Demontáž a montáž přední části stroje 130,–
 5. Demontáž a montáž spodní části stroje 180,–
 6. Demontáž a montáž horní části stroje 260,–
 7. Oprava ručního kola 130,–
 8. Čištění bez povrchu 120,–
 9. Čištění celkové 160,–
 10. Lázeň a čištění dílců stroje 400,–
 11. Vyrovnání a zaleštění stehové desky 60,–
 12. Seřízení patkové tyče 60,–
 13. Vyhlazení a vyrovnání niťové páky a vodiče nití 145,–
 14. Oprava horního napínače nití 140,–
 15. Seřízení a vyrovnání jehelní tyče a seřízení rámu 120,–
 16. Vyjmutí utrženého šroubu a oprava závitu 150,–
 17. Oprava navíječe nití 130,–
 18. Uvolnění zadřených nebo zalepených funkcí 210,–
 19. Demontáž a montáž chapače 160,–
 20. Seřízení chapače 110,–
 21. Oprava cívkového pouzdra 60,–
 22. Promazání speciálním olejem 90,–
 23. Výměna převodového pásu s demontáží hřídelí 1400,–
 24. Výměna převodového pásu bez demontáže hřídelí 200,–
 25. Vymezení vůle stroje 280,–
 26. Výměna, oprava nebo seřízení podavače 90,–
 27. Úprava držáku středu nebo výměna planžety unašeče chapače 90,–
 28. Výměna nebo napnutí řemenu 50,–
 29. Seřízení rozpichu 100,–
 30. Výměna elektrického vypínače u stroje 90,–
 31. Oprava regulátoru délky stehu včetně seřízení 130,–
 32. Oprava a seřízení programátoru 370,–
 33. Oprava a seřízení automatu vyšívání se zpětným stehem 290,–
 34. Oprava a seřízení vyšívání dírky 290,–
 35. Oprava a seřízení nožního spouštěče 200,–
 36. Výměna vnitřního hnacího řemenu včetně seřízení 150,–
 37. Výměna elektrického motoru vnějšího + připojení světla 120,–
 38. Výměna elektrického motoru zabudovaného ve stroji 300,–
 39. Oprava elektrického motoru od 300,–
 40. Výměna el. desek 250,–
 41. Měření izolačního stavu stroje po opravě 90,–
 42. Celkové časování stroje 150,–
 43. Vyhledání a odstranění hluku 150,–
 44. Seřízení a zašití 100,–

OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ OBNITKOVACÍCH PRO DOMÁCNOST (overlock a coverlock) (Cena s DPH)

 1. Příjem, vydání a předvedení stroje 150,–
 2. Seřizování kličkovačů 420,–
 3. Čištění a promazání stroje 600,–
 4. Broušení a ustavení nožů 180,–
 5. Seřízení funkce stroje 800,–
 6. Oprava nebo seřízení napínačů 300,–
 7. Vymezení vůlí stroje 250,–
 8. Výměna nebo napnutí řemenu 90,–
 9. Seřízení a zašití opraveného stroje 220,–

GENERÁLNÍ OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ (Cena bez DPH)

 1. Jednoduché stroje pro domácnost s rovným a klikatým stehem, chapač rotační i kývavý 2250,–
 2. Průmyslové stroje s rovným stehem,bez odstřihu 3305,–
 3. Průmyslové stroje s rovným stehem, s odstřihem 4630,–
 4. Kožešnické stroje 6745,–
 5. Obuvnické, cylindrické a jim podobné stroje 4760,–
 6. Sedlářské, čalounické,ploché a ramenové stroje 6085,–
 7. Brašnářské, levo i pravoramenné a jim podobné stroje 3570,–
 8. Dírkovací stroje prádlové 6880,–
 9. Dírkovací stroje konfekční 33060,–
 10. Knoflíkové stroje 11755,–
 11. Stroje se stehem řetízkovým, dvou a třínitné 6480,–
 12. Stroje čtyř a vícenitné 7800,–

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 1. Ceny v tomto ceníku jsou uvedeny v Kč. Jsou informativní a vztahují se na záruční a mimo záruční opravy předmětů v tomto ceníku uvedených, tuzemské i zahraniční výroby.
 2. Dodavatel opravy může pro stanovení ceny opravy použít rovněž hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 800,– Kč (Cena s DPH) za jednu pracovní hodinu. Celková spotřeba času se pak počítá na čtvrthodiny, přičemž se počítá každá, i jen započatá, čtvrthodina.
 3. Ceny v tomto ceníku uvedené jsou stanoveny za opravy prováděné jak v dílně, tak i externě a zahrnují pouze hodnotu výkonů (práce). K uvedeným cenám se připočítává hodnota skutečně spotřebovaného materiálu a náhradních dílů .
 4. Hodnota režijního materiálu (mazadla, svářecí materiál, čistící prostředky, šicí materiál k vyzkoušení stroje, potřebné doklady) je v cenách výkonů zahrnuta a nelze ji proto připočítávat zvlášť.
 5. K cenám externích oprav se připočítávají náklady na cestovné a ztráta času pracovníků provádějících opravy a náklady na dopravu materiálu a nářadí potřebného k provedení opravy. Ztráta času se počítá 200,– Kč za každou hodinu, kdy dodavatel prokazatelně nemůže provádět opravu, přičemž se počítá každá, i jen započatá čtvrthodina.
 6. Při opravě sjednané do 24 hodin se připočítává smluvní příplatek.
 7. Náhrada na dopravu při použití vlastního motorového vozidla se počítá za každý kilometr jízdy podle Zákona č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách. K této hodnotě se připočítává ztrátový čas pracovníků provádějících opravu následovně:
 • za každou 1 hodinu jízdy 200,– Kč (počítáno po čtvrthodinách)
 1. Dopraví-li dodavatel opravy na přání zákazníka předmět opravy do dílny nebo po opravě zpět k zákazníkovi, má nárok na zúčtování nákladů na dopravu podle výše uvedených bodů 5 nebo 6.
 2. V případech, kdy oprava nemohla být prokazatelně provedena, popřípadě předmět opravy nemohl být prokazatelně podle přání zákazníka u něho vyzvednut nebo po opravě jemu předán, má dodavatel opravy právo na úhradu nákladů tímto jemu vzniklých.
 3. Při sjednávání zakázky (uzavírání smlouvy) je dodavatel opravy povinen vydat písemný doklad, kde je uvedeno zejména – datum příjmu opravy, druh závady, dodací lhůta, cena opravy a popřípadě další náležitosti. Není-li možno při sjednávání zakázky určit cenu opravy přesnou částkou, musí být určena alespoň odhadem. Zjistí-li dodavatel opravy dodatečně, že bude nutno cenu určenou odhadem podstatně překročit, je povinen zákazníka o této skutečnosti vyrozumět. Za podstatné překročení odhadem určené ceny se pro účely tohoto ceníku považuje:
 1. u částky do 1.000 Kč více jak 20% z účtované částky
 2. u částky nad 1.000 Kč více jak 10% z účtované částky

Ceny opravy je také možno stanovit konkrétní dohodou mezi dodavatelem opravy a zákazníkem o výši ceny. Zde se pak jedná vždy o cenu včetně případných dalších nákladů (náhradní díly, doprava, cestovné, režie apod.) a nelze tedy tyto další náklady zvlášť připočítávat. Pokud i u takto stanovené ceny zjistí dodavatel opravy dodatečně potřebu tuto cenu podstatně překročit, postupuje se shodně jako u výše popsaného případu.

 1. Dodavatel opravy je povinen při sjednávání opravy vhodným způsobem informovat zákazníka o platných cenách. V provozovnách a sběrnách, které přijímají a vydávají opravy, musí být k dispozici platný ceník oprav.
 2. Dodavatel opravy je povinen při předávání opraveného předmětu opravy zpět k zákazníkovi vystavit fakturu nebo účtenku. Ta musí obsahovat, nejedná-li se o cenu sjednanou dohodou, takový rozpis celkově účtované ceny, aby bylo možno podle ní provést kontrolu rozsahu provedených prací, dodaného materiálu i dalších možných nákladů a prokázat tak správnost celkově účtované ceny.
 3. U mimozáručních oprav je dodavatel opravy povinen spolu s opraveným předmětem opravy zákazníkovi vrátit veškeré vyměněné díly s výjimkou dílů opravených výměnným způsobem (renovování dílů).
 4. Záruční doba pro opravy poskytované občanům i organizacím podle tohoto ceníku činí 3 měsíce na práci a 6 měsíců na materiál ode dne předání předmětu opravy zákazníkovi