Šicí stroje - Jiří Pešek

INFORMAČNÍ CENÍK

INFORMAČNÍ CENÍK OPRAV A ÚDRŽBY ŠICÍCH STROJŮ

PLATNÝ OD 1.1.2009 obor: 921 14 vydává: SDRUŽENÍ MECHANIKŮ STROJŮ PRO TEXTILNÍ A KONFEKČNÍ VÝROBU Pražská 58, 543 01 Vrchlabí

Ceny v tomto ceníku jsou pouze orientační, proto se mohou lišit.

OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ PRO DOMÁCNOST Při opravách expres nebo na počkání, může být po dohodě se zákazníkem k cenám účtován příplatek až 50%.

 1. Příjem stroje do opravy, předvedení a předání po opravě 80,–
 2. Zjištění závady 50,–
 3. Demontáž a montáž krytů stroje 105,–
 4. Demontáž a montáž přední části stroje 105,–
 5. Demontáž a montáž spodní části stroje 145,–
 6. Demontáž a montáž horní části stroje 215,–
 7. Oprava ručního kola 105,–
 8. Čištění bez povrchu 80,–
 9. Čištění celkové 120,–
 10. Lázeň a čištění dílců stroje 400,–
 11. Vyrovnání a zaleštění stehové desky 50,–
 12. Seřízení patkové tyče 50,–
 13. Vyhlazení a vyrovnání niťové páky a vodiče nití 120,–
 14. Oprava horního napínače nití 105,–
 15. Seřízení a vyrovnání jehelní tyče a seřízení rámu 90,–
 16. Vyjmutí utrženého šroubu a oprava závitu 80,–
 17. Oprava navíječe nití 80,–
 18. Uvolnění zadřených nebo zalepených funkcí 160,–
 19. Demontáž a montáž chapače 130,–
 20. Seřízení chapače 90,–
 21. Oprava cívkového pouzdra 50,–
 22. Promazání speciálním olejem 70,–
 23. Výměna převodového pásu s demontáží hřídelí 925,–
 24. Výměna převodového pásu bez demontáže hřídelí 160,–
 25. Vymezení vůle stroje 215,–
 26. Výměna, oprava nebo seřízení podavače 70,–
 27. Úprava držáku středu nebo výměna planžety unašeče chapače 70,–
 28. Výměna nebo napnutí řemenu 40,–
 29. Seřízení rozpichu 80,–
 30. Výměna elektrického vypínače u stroje 70,–
 31. Oprava regulátoru délky stehu včetně seřízení 105,–
 32. Oprava a seřízení programátoru 290,–
 33. Oprava a seřízení automatu vyšívání se zpětným stehem 230,–
 34. Oprava a seřízení vyšívání dírky 240,–
 35. Oprava a seřízení nožního spouštěče 145,–
 36. Výměna vnitřního hnacího řemenu včetně seřízení 105,–
 37. Výměna elektrického motoru vnějšího + připojení světla 80,–
 38. Výměna elektrického motoru zabudovaného ve stroji 215,–
 39. Oprava elektrického motoru od 265,–
 40. Výměna el. desek 160,–
 41. Měření izolačního stavu stroje po opravě 70,–
 42. Celkové časování stroje 120,–
 43. Vyhledání a odstranění hluku 120,–
 44. Seřízení a zašití 80,–

OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ OBNITKOVACÍCH PRO DOMÁCNOST (overlock)

 1. Příjem, vydání a předvedení stroje 120,–
 2. Seřizování kličkovačů 345,–
 3. Čištění a promazání stroje 400,–
 4. Broušení a ustavení nožů 140,–
 5. Seřízení funkce stroje 600,–
 6. Oprava nebo seřízení napínačů 200,–
 7. Vymezení vůlí stroje 200,–
 8. Výměna nebo napnutí řemenu 70,–
 9. Seřízení a zašití opraveného stroje 175,–

GENERÁLNÍ OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ

 1. Jednoduché stroje pro domácnost s rovným a klikatým stehem, chapač rotační i kývavý 2250,–
 2. Průmyslové stroje s rovným stehem,bez odstřihu 3305,–
 3. Průmyslové stroje s rovným stehem, s odstřihem 4630,–
 4. Kožešnické stroje 6745,–
 5. Obuvnické, cylindrické a jim podobné stroje 4760,–
 6. Sedlářské, čalounické,ploché a ramenové stroje 6085,–
 7. Brašnářské, levo i pravoramenné a jim podobné stroje 3570,–
 8. Dírkovací stroje prádlové 6880,–
 9. Dírkovací stroje konfekční 33060,–
 10. Knoflíkové stroje 11755,–
 11. Stroje se stehem řetízkovým, dvou a třínitné 6480,–
 12. Stroje čtyř a vícenitné 7800,–

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 1. Ceny v tomto ceníku jsou uvedeny v Kč. Jsou informativní a vztahují se na záruční a mimozáruční opravy předmětů v tomto ceníku uvedených, tuzemské i zahraniční výroby.
 2. Dodavatel opravy může pro stanovení ceny opravy použít rovněž hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 490,– Kč za jednu pracovní hodinu. Celková spotřeba času se pak počítá na čtvrthodiny, přičemž se počítá každá, i jen započatá, čtvrthodina.
 3. Ceny v tomto ceníku uvedené jsou stanoveny za opravy prováděné jak v dílně, tak i externě a zahrnují pouze hodnotu výkonů (práce). K uvedeným cenám se připočítává hodnota skutečně spotřebovaného materiálu, náhradních dílů a DPH 21% (u plátců DPH).
 4. Hodnota režijního materiálu (mazadla, svářecí materiál, čistící prostředky, šicí materiál k vyzkoušení stroje, potřebné doklady) je v cenách výkonů zahrnuta a nelze ji proto připočítávat zvlášť.
 5. K cenám externích oprav se připočítávají náklady na cestovné a ztráta času pracovníků provádějících opravy a náklady na dopravu materiálu a nářadí potřebného k provedení opravy. Ztráta času se počítá 200,– Kč za každou hodinu, kdy dodavatel prokazatelně nemůže provádět opravu, přičemž se počítá každá, i jen započatá čtvrthodina.
 6. Při opravě sjednané do 24 hodin se připočítává smluvní příplatek.
 7. Náhrada na dopravu při použití vlastního motorového vozidla se počítá za každý kilometr jízdy podle Zákona č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách. K této hodnotě se připočítává ztrátový čas pracovníků provádějících opravu následovně:
 • za každou 1 hodinu jízdy 200,– Kč (počítáno po čtvrthodinách)
 1. Dopraví-li dodavatel opravy na přání zákazníka předmět opravy do dílny nebo po opravě zpět k zákazníkovi, má nárok na zúčtování nákladů na dopravu podle výše uvedených bodů 5 nebo 6.
 2. V případech, kdy oprava nemohla být prokazatelně provedena, popřípadě předmět opravy nemohl být prokazatelně podle přání zákazníka u něho vyzvednut nebo po opravě jemu předán, má dodavatel opravy právo na úhradu nákladů tímto jemu vzniklých.
 3. Při sjednávání zakázky (uzavírání smlouvy) je dodavatel opravy povinen vydat písemný doklad, kde je uvedeno zejména – datum příjmu opravy, druh závady, dodací lhůta, cena opravy a popřípadě další náležitosti. Není-li možno při sjednávání zakázky určit cenu opravy přesnou částkou, musí být určena alespoň odhadem. Zjistí-li dodavatel opravy dodatečně, že bude nutno cenu určenou odhadem podstatně překročit, je povinen zákazníka o této skutečnosti vyrozumět. Za podstatné překročení odhadem určené ceny se pro účely tohoto ceníku považuje:
 1. u částky do 1.000 Kč více jak 20% z účtované částky
 2. u částky nad 1.000 Kč více jak 10% z účtované částky

Ceny opravy je také možno stanovit konkrétní dohodou mezi dodavatelem opravy a zákazníkem o výši ceny. Zde se pak jedná vždy o cenu včetně případných dalších nákladů (náhradní díly, doprava, cestovné, režie apod.) a nelze tedy tyto další náklady zvlášť připočítávat. Pokud i u takto stanovené ceny zjistí dodavatel opravy dodatečně potřebu tuto cenu podstatně překročit, postupuje se shodně jako u výše popsaného případu.

 1. Dodavatel opravy je povinen při sjednávání opravy vhodným způsobem informovat zákazníka o platných cenách. V provozovnách a sběrnách, které přijímají a vydávají opravy, musí být k dispozici platný ceník oprav.
 2. Dodavatel opravy je povinen při předávání opraveného předmětu opravy zpět k zákazníkovi vystavit fakturu nebo účtenku. Ta musí obsahovat, nejedná-li se o cenu sjednanou dohodou, takový rozpis celkově účtované ceny, aby bylo možno podle ní provést kontrolu rozsahu provedených prací, dodaného materiálu i dalších možných nákladů a prokázat tak správnost celkově účtované ceny.
 3. U mimozáručních oprav je dodavatel opravy povinen spolu s opraveným předmětem opravy zákazníkovi vrátit veškeré vyměněné díly s výjimkou dílů opravených výměnným způsobem (renovování dílů).
 4. Záruční doba pro opravy poskytované občanům i organizacím podle tohoto ceníku činí 3 měsíce na práci a 6 měsíců na materiál ode dne předání předmětu opravy zákazníkovi