Šicí stroje - Jiří Pešek

INFORMAČNÍ CENÍK

INFORMAČNÍ CENÍK OPRAV A ÚDRŽBY ŠICÍCH STROJŮ

PLATNÝ OD 1.1.2021

OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ PRO DOMÁCNOST (Cena s DPH)

Při opravách expres nebo na počkání, může být po dohodě se zákazníkem k cenám účtován příplatek až 50%.

 1. Příjem stroje do opravy, předvedení a předání po opravě 120,–
 2. Zjištění závady 75,–
 3. Demontáž a montáž krytů stroje 150,–
 4. Demontáž a montáž přední části stroje 150,–
 5. Demontáž a montáž spodní části stroje 210,–
 6. Demontáž a montáž horní části stroje 320,–
 7. Oprava ručního kola 120,–
 8. Čištění bez povrchu 120,–
 9. Čištění celkové 180,–
 10. Lázeň a čištění dílců stroje 600,–
 11. Vyrovnání a zaleštění stehové desky 75,–
 12. Seřízení patkové tyče 75,–
 13. Vyhlazení a vyrovnání niťové páky a vodiče nití 180,–
 14. Oprava horního napínače nití 150,–
 15. Seřízení a vyrovnání jehelní tyče a seřízení rámu 135,–
 16. Vyjmutí utrženého šroubu a oprava závitu 150,–
 17. Oprava navíječe nití 130,–
 18. Uvolnění zadřených nebo zalepených funkcí 240,–
 19. Demontáž a montáž chapače 195,–
 20. Seřízení chapače 135,–
 21. Oprava cívkového pouzdra 75,–
 22. Promazání speciálním olejem 105,–
 23. Výměna převodového pásu s demontáží hřídelí 1400,–
 24. Výměna převodového pásu bez demontáže hřídelí 240,–
 25. Vymezení vůle stroje 320,–
 26. Výměna, oprava nebo seřízení podavače 105,–
 27. Úprava držáku středu nebo výměna planžety unašeče chapače 105,–
 28. Výměna nebo napnutí řemenu 60,–
 29. Seřízení rozpichu 120,–
 30. Výměna elektrického vypínače u stroje 105,–
 31. Oprava regulátoru délky stehu včetně seřízení 150,–
 32. Oprava a seřízení programátoru 440,–
 33. Oprava a seřízení automatu vyšívání se zpětným stehem 350,–
 34. Oprava a seřízení vyšívání dírky 360,–
 35. Oprava a seřízení nožního spouštěče 215,–
 36. Výměna vnitřního hnacího řemenu včetně seřízení 150,–
 37. Výměna elektrického motoru vnějšího + připojení světla 120,–
 38. Výměna elektrického motoru zabudovaného ve stroji 320,–
 39. Oprava elektrického motoru od 400,–
 40. Výměna el. desek 250,–
 41. Měření izolačního stavu stroje po opravě 105,–
 42. Celkové časování stroje 180,–
 43. Vyhledání a odstranění hluku 180,–
 44. Seřízení a zašití 120,–

OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ OBNITKOVACÍCH PRO DOMÁCNOST (overlock a coverlock) (Cena s DPH)

 1. Příjem, vydání a předvedení stroje 180,–
 2. Seřizování kličkovačů 520,–
 3. Čištění a promazání stroje 600,–
 4. Broušení a ustavení nožů 210,–
 5. Seřízení funkce stroje 900,–
 6. Oprava nebo seřízení napínačů 300,–
 7. Vymezení vůlí stroje 300,–
 8. Výměna nebo napnutí řemenu 105,–
 9. Seřízení a zašití opraveného stroje 260,–

GENERÁLNÍ OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ (Cena s DPH)

 1. Jednoduché stroje pro domácnost s rovným a klikatým stehem, chapač rotační i kývavý 3550,–
 2. Průmyslové stroje s rovným stehem,bez odstřihu 4905,–
 3. Průmyslové stroje s rovným stehem, s odstřihem 6945,–
 4. Kožešnické stroje 10145,–
 5. Obuvnické, cylindrické a jim podobné stroje 7160,–
 6. Sedlářské, čalounické,ploché a ramenové stroje 9085,–
 7. Brašnářské, levo i pravoramenné a jim podobné stroje 5070,–
 8. Dírkovací stroje prádlové 10880,–
 9. Dírkovací stroje konfekční 43060,–
 10. Knoflíkové stroje 17755,–
 11. Stroje se stehem řetízkovým, dvou a třínitné 9480,–
 12. Stroje čtyř a vícenitné 11800,–

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 1. Ceny v tomto ceníku jsou uvedeny v Kč. Jsou informativní a vztahují se na záruční a mimo záruční opravy předmětů v tomto ceníku uvedených, tuzemské i zahraniční výroby.
 2. Dodavatel opravy může pro stanovení ceny opravy použít rovněž hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 800,– Kč (Cena s DPH) za jednu pracovní hodinu. Celková spotřeba času se pak počítá na čtvrthodiny, přičemž se počítá každá, i jen započatá, čtvrthodina.
 3. Ceny v tomto ceníku uvedené jsou stanoveny za opravy prováděné jak v dílně, tak i externě a zahrnují pouze hodnotu výkonů (práce). K uvedeným cenám se připočítává hodnota skutečně spotřebovaného materiálu a náhradních dílů .
 4. Hodnota režijního materiálu (mazadla, svářecí materiál, čistící prostředky, šicí materiál k vyzkoušení stroje, potřebné doklady) je v cenách výkonů zahrnuta a nelze ji proto připočítávat zvlášť.
 5. K cenám externích oprav se připočítávají náklady na cestovné a ztráta času pracovníků provádějících opravy a náklady na dopravu materiálu a nářadí potřebného k provedení opravy. Ztráta času se počítá 200,– Kč za každou hodinu, kdy dodavatel prokazatelně nemůže provádět opravu, přičemž se počítá každá, i jen započatá čtvrthodina.
 6. Při opravě sjednané do 24 hodin se připočítává smluvní příplatek.
 7. Náhrada na dopravu při použití vlastního motorového vozidla se počítá za každý kilometr jízdy 10Kč. K této hodnotě se připočítává ztrátový čas pracovníků provádějících opravu následovně:
 • za každou 1 hodinu jízdy 200,– Kč (počítáno po čtvrthodinách)
 1. Dopraví-li dodavatel opravy na přání zákazníka předmět opravy do dílny nebo po opravě zpět k zákazníkovi, má nárok na zúčtování nákladů na dopravu podle výše uvedených bodů 5 nebo 6.
 2. V případech, kdy oprava nemohla být prokazatelně provedena, popřípadě předmět opravy nemohl být prokazatelně podle přání zákazníka u něho vyzvednut nebo po opravě jemu předán, má dodavatel opravy právo na úhradu nákladů tímto jemu vzniklých.
 3. Při sjednávání zakázky (uzavírání smlouvy) je dodavatel opravy povinen vydat písemný doklad, kde je uvedeno zejména – datum příjmu opravy, druh závady, dodací lhůta, cena opravy a popřípadě další náležitosti. Není-li možno při sjednávání zakázky určit cenu opravy přesnou částkou, musí být určena alespoň odhadem. Zjistí-li dodavatel opravy dodatečně, že bude nutno cenu určenou odhadem podstatně překročit, je povinen zákazníka o této skutečnosti vyrozumět. Za podstatné překročení odhadem určené ceny se pro účely tohoto ceníku považuje:
 1. u částky do 1.000 Kč více jak 20% z účtované částky
 2. u částky nad 1.000 Kč více jak 10% z účtované částky

Ceny opravy je také možno stanovit konkrétní dohodou mezi dodavatelem opravy a zákazníkem o výši ceny. Zde se pak jedná vždy o cenu včetně případných dalších nákladů (náhradní díly, doprava, cestovné, režie apod.) a nelze tedy tyto další náklady zvlášť připočítávat. Pokud i u takto stanovené ceny zjistí dodavatel opravy dodatečně potřebu tuto cenu podstatně překročit, postupuje se shodně jako u výše popsaného případu.

 1. Dodavatel opravy je povinen při sjednávání opravy vhodným způsobem informovat zákazníka o platných cenách. V provozovnách a sběrnách, které přijímají a vydávají opravy, musí být k dispozici platný ceník oprav.
 2. Dodavatel opravy je povinen při předávání opraveného předmětu opravy zpět k zákazníkovi vystavit fakturu nebo účtenku. Ta musí obsahovat, nejedná-li se o cenu sjednanou dohodou, takový rozpis celkově účtované ceny, aby bylo možno podle ní provést kontrolu rozsahu provedených prací, dodaného materiálu i dalších možných nákladů a prokázat tak správnost celkově účtované ceny.
 3. U mimozáručních oprav je dodavatel opravy povinen spolu s opraveným předmětem opravy zákazníkovi vrátit veškeré vyměněné díly s výjimkou dílů opravených výměnným způsobem (renovování dílů).
 4. Záruční doba pro opravy poskytované občanům i organizacím podle tohoto ceníku činí 3 měsíce na práci a 6 měsíců na materiál ode dne předání předmětu opravy zákazníkovi